DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WARTOO Sp. z o. o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.niewidzialnaprzestrzen.pl
 • Data publikacji strony internetowej:  2021-06-01.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-02-24.

1. Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

2. Niedostępne elementy i treści

 • W części grafik nie ma opisów alternatywnych, wszystkie nowe obrazy dodawane na stronie będą zawierały takie opisy.
 • Strona nie zawiera możliwości skorzystania z tłumaczenia na język migowy online.
 • Przygotowanie deklaracji dostępności
 • Data sporządzenia deklaracji: 2022-02-20.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-02-21.

3. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki” internetowej, a w przypadku użytkowników korzystających z oprogramowania odczytu ekranu z jego zestawu skrótów do nawigacji.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Alicji Stelmaszczyk, mailowo – współpraca@niewidzialnaprzestrzen.pl 

5. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Deklaracja poprawy dostępności strony internetowej

Czynimy starania, aby dostępność naszego serwisu internetowego była zachowana, a także tam gdzie to jest możliwe się poprawiała. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych.

7. Dostępność architektoniczna

Niewidzialna Przestrzeń mieści się w biurowcu przy ul. 1 Maja 9 lokal 81 na piątym piętrze, 45-068 Opole. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. 1 Maja. Do wejścia prowadzą dwa schody, a za drzwiami jest kilka kolejnych stopni. Po przejściu kolejnych drzwi znajduje się winda usytułowana na końcu korytarza po lewej stronie. Na piątym piętrze przed wejściem do lokalu znajduje się kilka schodów. Niewidzialna Przestrzeń znajduje się na prawo od windy, na końcu korytarza po prawej stronie, a przed drzwiami znajdują się pola uwagi dla osób z uszkodzonym wzrokiem oraz nad klamką tabliczka dotykowa z nazwą.

 • W biurowcu nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością, natomiast na każdym piętrze znajdują się duże przestronne sanitariaty.
 • W biurze spółki oraz w budynku brak jest dostosowań w postaci informacji głosowych lub pętli indukcyjnych.
 • Po wcześniejszym umówieniu możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu.
 • Przy biurowcu nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Biurowiec znajduje się naprzeciwko głównego dworca kolejowego w Opolu, w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

8. Dostępność wydarzeń

WARTOO Sp. z o. o. prowadząca Niewidzialną Przestrzeń deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby organizowane przez nią wydarzenia były w pełni dostępne dla ich uczestników. Podejmujemy starania aby wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych były dostępne cyfrowo do końca 2022r.